English
 ana sayfam yap       sık kullanılanlara ekle
22 Ağustos 2018, Çarşamba,
 
Kulübümüz kategorisindeki diğer içerikler;
- Kulüp
- Tarihçe
- Yönetim
- Atatürk ve Fenerbahçe
- Amblem
- Derneklerimiz
- Başkanlarımız
- Kulübe Üyelik
- Üye ödemeleri
- Müzemiz
- Şükrü Saracoğlu
- Reklam ve Pazarlama
- Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesi
- General Harrington Kupası
- İnsan Kaynakları Politikamız
- İş Başvuruları
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 
TÜZÜK / BÖLÜM : 8 ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

MADDE 72 (YENİ ŞEKLİ)-BÜTÇE

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe 1 Ocak -31 Aralık itibariyle bir yıllıktır.Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür.Ancak, maddeler arasında aktarma,Yönetim Kurulu; fasıllar arasında aktarma, Yüksek Divan Kurulu kararı ile yapılır.

Profesyonel futbol faaliyetleriyle ilgili her türlü gelir ve giderler genel bilançonun ayrı bir bölümünde bir fon ve hesapta toplanır.

Yönetim Kurulu’nun profesyonel futbol faaliyeti ile ilgili fon ve hesapları dolayısıyla ibra edilmesi, genel faaliyetten ayrı olarak oya sunulur.Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz.Yıllık bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul’ca kabul edilen ek bütçe ile yapılabilir.

Yönetim Kurulu ancak, bütçenin %10’u kadar borçlanabilir.

"Bütçe dışı harcama yapılamaz" hükmüne aykırı hareket eden Yönetim Kurulu üyeleri,yaptıkları bütçe dışı harcamanın %10’unu aşan kısmından müştereken ve müteselsilen sorumlu olurlar.

Ancak bütçenin dışında borçlanmayı gerektiren büyük projeler ve yatırımlar söz konusu olduğunda, Tüzüğün diğer hükümlerine de uymak suretiyle anılan borçlanma için Genel Kurul’dan yetki alınabilir.Anılan büyük proje ve yatırımlar için, Genel Kurul tarafından bu yetki verilmeden hiç bir suretle borçlandırıcı iş, işlem ve akit yapılamaz, yapıldığı takdirde Kulübü ilzam etmez.

Bu suretle borçlanılarak gerçekleştirilecek ve/ veya gerçekleştirilmiş olan projenin gerek kredi ve gerekse işletme gelirleri öncelikle projenin gerçekleşmesi ve/veya borçlarının fer’ileriyle birlikte ödenmesine tahsis edilir ve harcanır.Buna aykırı uygulamadan,Yönetim Kurulu üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.Borçlanmalara ait Yönetim Kurulu kararları hakkında mevzuat hükümleri uygulanır.Profesyonel Futbol Şubesi’nin transfer harcamalarında, evvelki yılda elde edilen Kulüp geliri üzerinden mevzuatın tayin ettiği orana göre tesbit edilen miktardan fazla ödeme yapılamaz.

MADDE 73-KIDEM TAZMİNATI FONU

Her yıl, giriş ücreti, aidat ve masraflara iştirak payı yıllık toplamının, en az yüzde onu, Kulüp personeline ödenecek kıdem tazminatlarında kullanılmak üzere ayrılarak, bütçede, genel bilançonun ayrı bir bölümünde, bir fon ve hesapta toplanır ve toplanan meblağ milli bir bankaya, vadeli olarak yatırılır.

Fonda toplanan paraların nemalandırılması veya tahsis şeklinin değiştirilmesine, Yüksek Divan Kurulunun teklifi üzerine, Genel Kurulca karar verilir.

MADDE 74-KULÜBÜN GELİR KAYNAKLARI

Kulübün gelir kaynakları;


Giriş ücreti, üye aidatı,
Kulüpçe yapılan yayınlar, tertiplenen piyango,balo,eğlence,temsil, konser, konferans, gezi gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Spor faaliyetleri ve müsabakalarından ,Spor Toto ve Spor Loto paylarından elde edilen gelirler,
Kulübün mal varlığından elde edilen gelirler,
Kulüp işletmelerinden elde edilen gelirler,
Reklam gelirleri,
Spor tesislerinden elde edilen gelirler,
Sosyal Tesis ve faaliyetlerden sağlanan gelirler,
Kiralar ve işletmelerden sağlanan gelirler,
Bağış ve yardımlar,
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine göre toplanacak bağış ve yardımlar,Bağış ve yardımlar ile gelirlerin toplanması hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
MADDE 75-DEFTER VE KAYITLAR

Kulüpte,aşağıda yazılı defterler tutulur.


Üye kayıt defteri: Kulübe girenlerin kimlikleri,giriş tarihleri,yıllık aidatları ve Tüzükte belirtilen diğer hususlar bu deftere yazılır.
Karar defteri:Yönetim Kurulu kararları tarih ve numara sırası ile bu deftere yazılır.
Gelen ve giden evrak defteri:Gelen ve giden evrak,tarih ve numarası ile bu deftere kaydolunur.Gelen evrakın asılları,giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
Gelir ve gider defteri:Kulüp namına alınan bütün paralar,alında belgesi ile alınır,harcamalar,gider belgesi ile yapılır.Bu belgelerde gösterilen paraların alındıkları ve verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri:Bütçe kesin hesap ve bilançolar bu deftere işlenir.
Demirbaş defteri:Demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Ambar defteri:Demirbaş dışında kalan eşyalar bu deftere işlenir.
Alındı belgesi kayıt defteri:Alındı belgelerinin kayıt teslim ve tesellümleri bu deftere işlenir.
Kurullar karar defteri:Kurul kararları tarih ve numara sırası ile bu defterlere işlenir.
Tüzükte öngörülen diğer defterler.
Yukarıda gösterilen defterlerin noterden tasdikli olmaları zorunludur.Kulübün özel ve resmi sportif faaliyetlerine ait föylerin düzenlenip muhafaza edilmesi,özel müsabaka defterlerinde istatistiki bilgilerin tutulması, Kulüp organlarının tutanakları,kararları,defterleri ve diğer belgelerinin sistemli bir düzenleme ile saklanması, arşiv bürosunun sorumluluğundadır.

Bu bilgi ve belgeler, gerektiğinde, yetkililerin incelenmesine sunulur.Ancak,Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantı tutanakları, dileyen her üyenin incelenmesine açıktır.

MADDE 76-KULLANILMAYAN EŞYANIN SATILMASI

Kullanılmaz hale gelmiş veya satılmasında kulübün menfaati olan taşınır mallar,Yönetim Kurulu kararı ile satılır.

MADDE 77-ANLAŞMALAR

İşbu Tüzükten doğan veya yetkili organlarca verilen yetkiye dayanılarak yapılan bütün sözleşme ve anlaşmaların,taahhüt ve borçlanmaların hüküm ifade etmesi için , imza tarihinden itibaren on beş gün içinde Yönetim Kurulu tarafından tasdik edilmesi zorunludur.Bu husus, işlemlerle ilgili belgelerde açıkça belirtilir.

MADDE 78-TÜZÜĞÜN DEĞİŞRİLMESİ

Tüzükte değişiklik yapılması,Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin beşte biri tarafından istenebilir.

Tüzükte yapılması istenen değişiklik,Tüzüğün 22.maddesi gereğince üyelere yapılacak çağrıda açıkça gösterilir.

Tüzük değişikliğinin görüşüleceği Genel Kurul,toplantıya katılma hakkına sahip olan üyenin,en az üçte ikisinin katılmasıyla toplanır.

İlk toplantı, yeter sayısı sağlanmadığından yapılamaz ise, ikinci toplantıya katılma hakkı olan üyelerin en az onda birinin katılması şarttır.Değişiklikler,Genel Kurula katılmış olan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile kabul edilir.

Tüzükte yapılan değişiklik,mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir.Değişiklikte kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmadığına dair yetkili makamın bildiriminden itibaren on beş gün içinde, Tüzük değişikliği, mahalli bir gazetede yayınlanır ve bu gazetenin beş nüshası,yayın tarihinden itibaren on beş gün içinde, mahallin en büyük mülki amirliğine verilir.

MADDE 79-KULÜBÜN FESHİ

Kulübün feshine karar verilebilmesi için bu amaçla yapılacak Genel Kurul toplantısına, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin,en az üçte ikisinin katılmış olması şarttır. İlk toplantıda gerekli çoğunluğun sağlanmaması halinde ikinci toplantı, Genel Kurula katılma hakkına sahip bulunan üyelerin,yarıdan bir fazlası ile yapılabilir.

Fesih hakkındaki karar,hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

MADDE 80-KULÜP MALLARININ TASFİYE ŞEKLİ

Kulübün feshi veya infisahı halinde mal varlığı,Beden Terbiyesi Teşkilatına geçer.Kulüp mallarının tasfiyesi,Yönetim Kurulu tarafından veya Genel Kurulca seçilecek bir Kurul tarafından kanun hükümlerine göre yapılır.

MADDE 81-TEBLİGAT USULÜ

Her türlü tebligat, üyenin adresine taahhütlü olarak yapılır.Üye,açık adresini ve adresinde meydana gelen değişikliği,Kulübe bildirmekle yükümlüdür.Yapılan tebligatın,tebliğ edilmeyerek iadesi halinde,tebliğ konusu evrakın on beş gün içinde veya tebligatın mahiyetine göre ayrıca tayin edilecek süre içinde,kulüp idarisinden alınması,kulüp merkezinde asılmak suretiyle,ilan olunur.İşbu ilan,tebliğ hükmündedir.İlanda,tebligatın yapılmadığı ve bu ilanın tebliğ hükmünde olduğu belirtilir.Kesin netice doğuracak bir durum bildiren veya bir süreyi ihtiva eden tebligatlar,iadeli taahhütlü olarak yapılır.

MADDE 82-KULÜBÜN ŞUBESİ

Kulübün şubesi yoktur.

MADDE 83-YÖNETMELİKLER

Gerek bu Tüzükte yer alan,gerek doğacak ihtiyaca göre hazırlanacak Yönetmelikler, İhtisas Kurullarının görüşü alınarak,Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır.Mevzuu itibari ile birbirleri ile alakalı olanlar,bir Yönetmelikle toplanabilir.

Yönetmelikler,Yüksek Divan Kurulunda görüşülerek tasdikinden sonra yürürlüğe girerler ve işbu Tüzüğün ayrılmaz cüzleridir.

MADDE 84-YÜRÜRLÜK

İşbu Tüzük,Genel Kurulun kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.

NOT: 02.03.2002 tarihinde yapılan olağan Genel Kurul’da tüzüğün 16,25,31,33,53. maddeleri değiştirilmiş.Değişen maddeler yeni şekli ile metne alınmıştır.

 
 
 
Kurumsal İnternet Danışmanlığı