YÜKSEK DİVAN KURULU

Yöneticimiz Fethi Pekin, Yüksek Divan Kurulu Toplantımızda tüzük çalışmaları hakkında bilgi verdi

05 Kasım 2022 Cumartesi 12:35

Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyemiz Fethi Pekin, tüzük çalışmalarıyla alakalı bir bilgilendirme konuşması yaptı. Yöneticimiz Fetthi Pekin'in açıklamaları şu şekilde:
 
“Bilindiği üzere spor kulüpleri insanların bir amaç ve hedef etrafında toplandığı, toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik ihtiyaçlarına cevap verecek niteliklere insanların sosyalleşmesinde de önemli bir yere sahip önemli özellikler taşır. Bu özelliğe ve taşıdığı önemli misyona rağmen ülkemizde spor kulüplerinin mali sorunlarla boğuşmakta olduğu ise bilinen bir gerçektir. Elbette bu mali sorunların değişik kaynakları mevcut ancak en temel sebebin gider-gelir dengesizliğinin yol açtığı olumsuzluklar olduğu aşikâr. Bütçe açıklarının ve net dönem zararlarının kulüpleri varlıklarının yok olması noktasına taşıyan bir borç sarmalına soktuğu açık. Bu minvalde kulüplerin kurumsallaşması, yönetim ve organizasyonda şeffaflık, mali disiplin, kontrol mekanizmalarının sıkılaştırılması yönetim hatalarının önlenmesinde büyük önem arz ediyor. Diğer yandan UEFA tarafından Financial Fair Play olarak ortaya koyulan standartlar da zaten borç ve zarar sarmalındaki kulüplerin ileriye dönük sağlıklı bir yapıya kavuşmasına matuf bir hamleydi.
 
Hafızaları tazelemek gerekirse bilindiği gibi ülkemizde dernekler kanunu uyarınca spor kulüpleri önce dernek olarak kuruluyor, sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı nezdinde yapılan tescil ile spor kulübü vasfını kazanıyordu. 26 Nisan 2022 tarihinde yasalaşan ‘Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’ ise spor kulüplerinin Gençlik ve Spor Bakanlığı’na tescili ile tüzel kişilik kazanmalarını sağladı. Yine söz konusu kanun ile önemli bir spor endüstrisi gerçeğine vurgu yapılarak spor kulüplerinin dernek statüsünde varlıklarını sürdürmelerinin sektör gerçekleriyle bağdaşmadığı tespiti yapıldı ve spor kulüplerinin farklı bir yasal düzenlemeye tabi tutulması sağlandı. Elbette bu düzenleme spor kulüplerinin kendine özgü yapısına uygun organlarının gelir ve gider yönetiminin, mali mekanizmalarının, tesisi ve işletme organizasyonunun, hesap ve borçlanma denetimlerinin de gözden geçirilmesini gerektirdi.
 
Artık mevcut düzenleme hem spor faaliyetinde bulunmak üzere bir spor kulübüne bağlı şekilde hem de spor kulübünden ayrı olarak spor anonim şirketi kurulabilmesine imkan getirmektedir. Kısaca sporda şirketleşmenin ve kurumsallaşmanın yasal çerçevesi oluşturulmuştur. Bu çerçeve içerisinde spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin etkin bir şekilde denetlenebilmesi için denetim mekanizmaları kurulmuş, beyanname verme yükümlülüğü ile bütçe ve harcama ilkeleri getirilmiştir.
 
Öte yandan spor kulüplerinin yansı sıra spor federasyonlarına ilişkin de düzenlemeler getirilmiş, toplantı ve karar yeter sayıları yöneticilerin hukuki ve cezai sorumlulukları gibi konularda önemli adımlar atılmış, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının gereklerinin yerine getirilmesini teminen 5894 sayılı Türkiye Futbol Federasyonu kuruluş ve görevleri hakkında kanunda da değişikliklere gidilmiştir.
 
Tüm bu gelişme ve değişimler karşısında elbette Fenerbahçe’nin de mevcut tüzüğüyle ilerlemesi, değişikliklere kayıtsız kalması düşünülemezdi. Esasında Kulübümüzün tüzük metni tadili için 2018’den bu yana hukuk departmanımız başta olmak üzere ilgili birimler ve danışmanlarımız ile yoğun çalışmalar yürütmekteydik. Çalışmalarımızın temel amacı bir yandan spor endüstrisindeki gelişmeleri yakalamış, şeffaf, modern, çoğulcu demokrasi temelli, sade ve anlaşılır bir metin oluşturmak, diğer yandan da getirilen mali ve hukuki kriterlerle uyumlu teknik gereksinimleri karşılayan bir yapı ortaya koymaktı. Çalışmalarımız neticesinde bir taslak hazırladık ve tüm kurullarımızla birlikte bir yol haritası oluşturduk. Belirlediğimiz tarihler çerçevesinde taslak metni önce Kulübümüz bünyesindeki idari kurulların üyelerine ardından siz YDK üyelerimize ve nihayet Kulübümüz Kongre Üyelerinin bilgi ve incelemesine sunmayı planlıyoruz. Amacımız sizlerin desteğini ve fikrini alarak tüzük metnimizi çağın gereklerine ve güncel mevzuatın kurallarına uygun şekilde nihai haline getirmek ve Kulübümüzün ihtiyaçlarını karşılar bir metin ortaya çıkarmaktır.
 
Az önce belirttiğim gibi çıkarılan kanun ile spor kulüplerinin kuruluşu, organları, mali yükümlülükleri ve kısıtlamaları ile yöneticilerinin sorumluluklarına ilişkin köklü düzenlemeler getirilmiş olup spor kulüplerine ve spor anonim şirketlerine tüzüklerini ve yapılarını uyumlu hale getirmeleri için tanınan süre 1 yıldır. Bu bağlamda Kulübümüz tüzük metnini bu süre içerisinde kanunun getirdiği değişikliklerle uyumlu hale getirmemiz ve Kulübümüzün işleyişini bakanlığın belirlediği esaslara göre düzenlememiz icap etmektedir.
 
Hasılı Kulübümüz ihtiyaçlarını karşılamak ve mevcut tıkanıklıkları gidermek amacıyla başlattığımız Tüzük Metni Tadil Çalışmaları, Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu ile birlikte zorunluluk haline gelmiş, hazırlıkların ivme kazanması kaçınılmaz olmuştur. Neticede Kulübümüz 26 Nisan 2023 tarihine kadar yürürlükteki tüzüğünü özellikle mali konular bakımından tadil etmek zorundadır. Bu tadil sürecinde camiamızın desteğinin ve kongre üyelerimizin etkin katılımının büyük önem arz ettiği malumunuzdur. Bizim de inancımız her zaman olduğu gibi bu süreçte camiamızı Fenerbahçemize tam destek sağlayacağı yönünde olup katkı sağlayacak her türlü görüş, öneri ve yoruma açık olduğumuzu belirtiyor; tüzük taslağımızı en kısa sürede sizlerle paylaşma ve tadil sürecini neticelendirme temennisiyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.”
 
Kulübümüzün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne yaptığı müracaatı hatırlatan Yöneticimiz Fethi Pekin sözlerini şu şekilde sürdürdü:
 
“Geçtiğimiz günlerde önemli bir gelişme oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bir müracaatımız oldu. Birçoğunuzun hatırlayacağı üzere 2020 yılında dönemin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir tarafından 2010-2011 sezonuna dair yapılan ve kabul edilemeyecek mahiyetteki açıklamalar neticesinde Kulübümüz ve Sayın Başkanımız tarafından kendisine cevaben açıklamalarda bulunulması üzerine TFF Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) Sayın Başkanımıza ve Kulübümüze, sportmenliğe aykırı açıklamalar iddiasıyla para ve hak mahrumiyeti cezaları verilmiş, tahkim kurulu tarafından da anılan karar 19 Haziran 2020 tarihinde onanmıştır. Yine benzer şekilde ilgili tarihte Yönetim Kurulu Üyemiz olan Sayın Alper Pirşen hakkında da bir derbi müsabakası öncesi rakip takım idarecilerinin müsabaka hakemiyle ilgili itham ve açıklamalarına cevap vermesi üzerine TFF Tahkim Kurulu 12 Aralık 2020 tarihinde PFDK tarafından verilen ve benzer içerikli ceza tayini kararını onamıştır. TFF tarafından her iki karar ile Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 26. maddesiyle güvence altına alınmış ‘Düşünceyi açıklama hürriyeti’, aynı zamanda Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin adil yargılanma hakkını güvence altına alan 6. Maddesi ve ifade özgürlüğünü güvence altına alan 10. Maddesi ihlal edilmiştir. Bunun üzerine Kulübümüz nezdinde çalışmalar başlatılmış ve her iki Tahkim Kurulu kararlarına karşı Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği iç hukuk olmamasından sebeple Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde başvurular yapılmıştır. AİHM süreçlerinin bir parçası olarak her iki başvurumuzla da ilgili AİHM yargılamasının olağan prosedürü kapsamında çekişmeli yargılamaya geçilmeden tarafların uzlaşmaya davet edilmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti her iki dosya kapsamında AİHM Sözleşmesinin 6. ve 10 maddelerinin ihlal edildiğini kabul ederek tazminat olarak hem ölçüler bir zararları hem ölçülemeyen zararları hem de yargılama esnasında yapılan masrafları karşılayacağını taahhüt etmiştir.
 
Konuyu en başından beri büyük hassasiyetle takip eden Yönetim Kurulumuzun görüşleri doğrultusunda Kulübümüz her iki dosyada da uzlaşmayı nihai olarak kabul etmiştir.
 
Açıklamalarımızdan da görüldüğü üzere temennimiz başvurularımız sonucu varılan uzlaşmanın da bundan böyle ne Kulübümüzü, ne başka kulüpleri veya futbol dünyasının paydaşlarını, ne de devletimizi bir kez daha TFF uygulamaları yüzünden maddi ya da manevi herhangi bir zarara uğratmayacak şekilde sonuçlar doğurmasıdır.
 
Söz konusu uzlaşıda hareketle mevcut ve gelecek TFF Yönetim ve kurullarının devletimizin değerli tutum ve iradesine halel getirecek sübjektif, gayri hukuki kararlardan kaçınacağını beklediğimizi vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle konuya adil ve hızlı çözüm getirerek spor camiasına en hızlı mesajı vermiş olan Türkiye Cumhuriyeti Devletine bir kez daha içtenlikle teşekkürlerimizi sunarım.”
 
Son olarak aidat borcu olan üyelerimiz için bir duyuru yapan Pekin, sözlerini şu şekilde tamamladı:
 
“Yaklaşık 8 bin tane Kongre Üyemizin aidat borcu bulunmakta. 3 sene ve üzeri aidat borcu olan üye sayımız yaklaşık 3200. Yani toplam Kongre Üye sayımızın yaklaşık %10’una tekabül eden bir rakam. Kulüplerin en büyük gelir kaynaklarından biri aidat gelirleri olduğu için bu konuya hassasiyet gösterilmesini, rica ediyorum. Bu Kongre Üyelerimizin özellikle 3 sene ve daha fazla süreyle borcu olanların üyelik bilgilerinin de Kulübümüzde güncel olmadığı tespit edilmiştir. Bu bilgilerin güncellenmesi ve borçların ödenmesini istirham ediyorum.”


Basın Fotoğrafları