KONGRE ÜYELİĞİ

YENİ TÜZÜK UYGULAMASINA DAİR ÖNEM ARZ EDEN KONULAR VE TARİHLER

16 Aralık 2023 Cumartesi 12:23

9 Eylül 2023 tarihinde gerçekleştirilen Fenerbahçe Spor Kulübü Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı’nda 2016 tarihli Fenerbahçe Spor Kulübü Tüzüğü tadil edilmiş olup Genel Kurul tarafından kabul edilen Tüzük’te değişiklik yapılan konulara dair uygulamada önem arz eden konular ve önemli tarihler aşağıda siz değerli üyelerimizin bilgisine sunulmuştur. Tüzüğümüzün tam metnine www.fenerbahce.org/kulup/kulup-tuzugu  linkinden ulaşabilirsiniz.

A. ÜYELİK VE ÜYELİK MÜRACAATLARI HAKKINDA

Referans Olacak Kişiler Bakımından Aranan Şartlar;

1. Referans olacak kişilerin;

- Üyelik haklarının askıda olmaması,
- Herhangi bir disiplin suçu işlememiş olması,
- Referanslardan birinin 5 diğerinin ise en az 1 yıl süreyle üye olması,
- Bir takvim yılında en fazla 16 kişiye referans olma üst sınırı,

Yukarıda sayılan şartların tümünü karşılayan üyelerimiz ancak başka bir üye adayına referans olabilecektir.

B. ÜYELİK HAKLARININ ASKIYA ALINMASI VE ÜYELİK KAYDININ SİLİNMESİ

Üyelik Haklarının Askıya Alınması

1. Yıllık aidatların her yıl 31 Mart’a kadar ödenmemesi veya tüzükte öngörülen disiplin cezası gerektiren fiillerin Yönetim Kurulunca sabit görülmesi halinde üyelik askıya alınır.
2. Askıda geçen süre üyelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
3. Üyelik hakları askıda olan bir üye, genel kurul toplantılarına katılamaz, üyelik başvurularına referans olamaz ve seçme, seçilme hakkını kullanamaz.

Üyelik Kaydının Silinmesi

1. Üyenin Toplamda 3 Yıllık Aidat Borcu Mevcutsa; Üye, Sicil Kurulu tarafından ödemeye çağrılır. Bu çağrı üzerine toplam yıllık aidat borcunu, kendisine yapılan bildirim tarihinden itibaren 30 (otuz) gün içinde ödemeyen üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir.

2. Üyenin Tüzük ve ilgili mevzuat hükümleri kapsamında üye olma hak ve ehliyetini kaybettiği tespit edilirse; üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile sona erdirilir. Bu durum, üyeye bildirilir.

C. ÖZEL GİRİŞ ÜCRETİ İLE ÜYE OLABİLECEK KİŞİLER

Güncellenen Özel Giriş Oranları;

Özel giriş ücretlerinde yapılan değişiklikler sonucu;

1. Sporcular; giriş ücretinin % 25’ini,
1. Üye eş ve çocukları; giriş ücretinin % 25’ini,
2. Vefat eden üyelerin eş ve çocukları; giriş ücretinin % 25’ini,
3. Fenerbahçe Eğitim ve Öğretim Kurumlarında öğrenim gören ve mezun olanlar; giriş ücretinin % 75’ini,
4. Fenerbahçe Çocuk ve Gençlik Komitesi üyeleri; giriş ücretinin % 75’ini, öder.

Vefat Eden Üyenin Eş ve Çocukları Bakımından Uygulanacak Yeni Şartlar;

1. Vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuran eşler,
2. Vefat tarihinden itibaren 1 yıl içinde başvuran 18 yaşını doldurmuş çocuklar,
3. Vefat tarihinde 18 yaşını doldurmamış olan çocuklar ise 18 (on sekiz) yaşını doldurduktan sonra en geç 3 (üç) yıl içerisinde başvurmak koşuluyla, özel giriş ücreti ödeyerek üye olabilecekler.

D. GİRİŞ ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT HÜKÜMLERİ

Giriş Ücreti

Giriş ücretleri, yıllık olarak TÜİK tarafından açıklanan (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 oranında artırılabilecektir. Bu oranın üzerindeki bir artış için Genel Kurul kararı gereklidir.

Yıllık Aidat

1. Yıllık Aidat 1 Ocak tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek şekilde TÜİK tarafından Aralık ayı için açıklanan (Yİ-ÜFE+TÜFE)/2 oranında artırılabilecektir. Bu oranın üzerindeki bir artış oranı için Genel Kurul kararı gereklidir.
2. Yıllık Aidat’ın Kulüpten olan cari hesap alacaklarına mahsuben veya başkaları tarafından toplu olarak ödenmesi mümkün değildir.
3. Yıllık Aidat her yılın 31 Mart tarihine kadar ödenmelidir. Bu tarihe kadar aidatı ödenmeyen üyelikler askıya alınacaktır.

E. TEMSİLCİ ÜYELER VE ŞUBELER

1. Yeni tüzüğümüzle birlikte temsilci üyelik uygulaması sonlandırılmıştır. Halihazırdaki Temsilci Üyeler hakkındaki uygulamalar ilgili tüzük maddeleri ile belirlenmiştir.
2. Temsilci üyelere Tüzüğümüzün yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 2 yıl süre ile fark ödemesi yaparak geçiş yapmak hakkı tanınmıştır.
3. 2 yılın sonrasında Kongre Üyesi olmak isteyen Temsilci Üyeler ise giriş ücretinin tamamını ödeyecek ve yeni üyelik müracaatı kapsamında değerlendirilecektir.
4. Bu 2 yıllık süre içerisinde, üyelere sağlanan haklardan seçme/seçilme ve genel kurul toplantılarına katılma hakkı hariç, uygun olduğu ölçüde temsilci üyeler de yararlanabilecektir.
Temsilci Üyeler bakımından ise uygulanacak usul ve esaslar YK tarafından belirlenecektir.
5. Temsilci üyeler; Tüzüğün “Üyeliğin Sona Ermesi ve Üyeliğin Askıya Alınması” başlıklı 16. maddesinde yer verilen düzenlemelere tabidir.

F. SEÇİMLİ GENEL KURUL ADAY KAMPANYASI HAKKINDA
Seçimli Genel Kurul Toplantıları öncesi Kulüp başkanı adayları tarafından yapılacak tüm seçim çalışmalarında Fenerbahçe’nin imkânları, ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde eşit olarak kullanılır.

G. GENEL KURUL TOPLANTILARI

Aidat borcunu belirlenen süre içerisinde ödemeyen üyeler Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılamaz. Ancak üyenin aidat borcunu ödemesi halinde ödemeyi takip eden 1 aydan sonra yapılacak toplantılara katılması mümkündür.

Toplantı Tarihleri

1. Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı:

- Her yıl Eylül ayında;
- Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantıları’nın yapıldığı yıllarda ise Mayıs ayında Seçimli Genel Kurul Toplantısı ile birlikte,

2. Seçimli Olağan Genel Kurul Toplantısı:
- 3 yılda bir Mayıs ayında.

H. ÜYE İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA
1. Üye açık adresi ve diğer iletişim bilgilerinde meydana gelen değişikliği, değişiklik tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde Kulübe yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Kayıtlı bilgilerinizi güncellemek ve düzenlemek için ilgili linkten (www.fenerbahce.org/data-duzenleme-giris) Bilgi Güncelleme sayfasına giriş yapabilirsiniz.