English
 ana sayfam yap       sık kullanılanlara ekle
18 Ağustos 2018, Cumartesi,
 
Kulübümüz kategorisindeki diğer içerikler;
- Kulüp
- Tarihçe
- Yönetim
- Atatürk ve Fenerbahçe
- Amblem
- Derneklerimiz
- Başkanlarımız
- Kulübe Üyelik
- Üye ödemeleri
- Müzemiz
- Şükrü Saracoğlu
- Reklam ve Pazarlama
- Üyelik ve Temsilci Üyelik Başvuru Yönergesi
- General Harrington Kupası
- İnsan Kaynakları Politikamız
- İş Başvuruları
- Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesine İlişkin Aydınlatma Metni
 
TÜZÜK / BÖLÜM : 7 DİSİPLİN ORGANLARI VE CEZALARI

MADDE 66 DİSİPLİN ORGANLARI

Kulübün Disiplin organları;


Haysiyet Divanı; personel kadrosunda ücretli veya ücretsiz görev alanlar dahil, bütün üyeler, amatör sporcular ve tesislerden istifade edenler hakkında,
Kulüp Başkanı, sporcular hakkında,
Yönetim Kurulu, sporcular ve üye olmadıkları halde Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edenler hakkında,
Amatör Spor Şubeleri Yönetim Kurulu Üyesi;amatör sporcular hakkında,
Teknik Yönetici ve öğreticiler;sporcular hakkında Tüzükte öngörülen cezaları verir.
MADDE 67-DİSİPLİN CEZALARI

Disiplin cezaları;


İhtar, yazılı olarak üyenin dikkati çekilir, sicile geçmez.
Tevbih;yazılı olarak ve hareket kınanarak uyarılmalıdır, sicile geçer.
Antrenman ve müsabakalardan men;müsabakadan men,yazılı olarak bildirilir, sicile geçer.
Hak mahrumiyeti;yazılı olarak bildirilir, sicile geçer.
İhraç; yazılı olarak bildirilir.
Hak mahrumiyeti cezası ve ihraç kararı vermeye Haysiyet Divanı yetkilidir.Ancak,tüzüğün 15.maddesi (B) Bölümünün 1.ve 2.Bendleri mucibi, Yönetim Kurulunun çıkarma kararı verme hakkı mahfuzdur.

MADDE 68-DİSİPLİN CEZALARINI GEREKTİREN FİİLLER

A) HAK MAHRUMİYETİNİ GEREKTİREN FİİLLER

Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine kasden uyulmaması,
Üyeler arasındaki birlik ve dayanışma ile bağdaşmayan hareketlerde bulunulması,
Davranış söz, yazı ve beyanat sureti ile kulübün Manevi Şahsiyeti’ne veya üyelerin ve yöneticilerin şeref ve haysitetine tecavüz edilmesi, hallerine, üç aydan, üç yıla kadar, hak mahrumiyeti cezası verilir.
B) İHRACI GEREKTİREN FİİLLER

Kulüpteki görevini kötüye kullanarak, kendisine veya başkasına menfaat temin etmek veya Kulübe zarar vermek,
Her ne suretle olursa olsun, Kulübün kendisine tevdi ettiği para, evrak , senet veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf veya istihkak etmek, satmak, saklamak,
Kulübe ait evrak, defter ve kayıtları tahrif veya saklamak, sahte evrak düzenlemek,
Genel Kurul ve diğer Kulüp organlarında yapılan seçimler ve oylamalar ile oyların sayım ve dökümüne hile karıştırmak,
Bu maddenin (A) Fıkrasının 3 no’lu Bendinde sayılan fiillerin tekerrürü veya madde tayini sureti ile işlenmesi veyahut fiilen tecavüz, hallerinde üye, Kulüpten ihraç edilir.
MADDE 69-CEZALARIN SONUÇLARI VE İTİRAZ

Hak mahrumiyeti cezası alan, üyelik haklarını kullanamaz.Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade edemez.

Üyenin, kararın tebliğ edildiği tarihten itibaren bir ay içinde yazılı olarak Yönetim Kuruluna müracaat etmek suretiyle, Genel Kuruldan cezanın kaldırılmasını talep hakkı vardır.

İtiraz cezanın uygulanmasını durdurmaz.

İhraç cezanın halinde,Tüzüğün 15.maddesi hükümleri uygulanır.Haysiyet Divanınca amatör sporcular hakkında verilmiş olan disiplin cezalarının uygulanması, Yönetim Kurulu tarafından ertelenebilir.Disiplin cezası, sporcunun siciline işlenir.Sporcu, Kulüp üyesi olmak istediğinde ceza dikkate alınır.Uygulanmamış ise üyeliği kabul halinde uygulanır.

MADDE 70-ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ

Kulüpten çıkarılmayı veya hak mahrumiyetini gerektiren fiile ve failine ıttıla tarihinden itibaren altmış gün içinde şikayet veya talep suretiyle Haysiyet Divanına sevk edilmeyen kimse hakkında, disiplin takibatı yapılmaz.
Diğer fiiller için şikayet süresi on beş gündür.

MADDE 71-TEDBİR KARARI

Haysiyet Divanı, tahkikatın her safhasında, tedbir kararı alabilir ve uygulanması için Yönetim Kuruluna bildirir.Hakkında tedbir kararı verilmiş olan kimsenin kulüple ilişkisi kesilir.

devamı >

 
 
 
Kurumsal İnternet Danışmanlığı