Tüzük / BÖLÜM: 3 KULÜBÜN ORGANLARI

01 Haziran 2005 Çarşamba

MADDE 17- KULÜBÜN ORGANLARI

Fenerbahçe Spor Kulübünün organları;
A-Genel Kurul
B-Yüksek Divan Kurulu
C-Yönetim Kurulu
D-Denetleme Kurulu
E-Haysiyet Divanı
F-Sicil Kurulu
G-Balotaj Kurulu
H-Müze Kurulu
Olmak üzere 8 kuruldan ibarettir.


MADDE 18- GENEL KURUL

Genel Kurul,kulüp üyelerinden teşekkül eder,
Genel Kurul toplantılarına
1-Aidatını ödememiş olan,
2-Herhangi bir sebeple Kulübe borcu olan,
3-Her ne nam ile olursa olsun,hizmet akdi karşılığı Kulüpten ücret alan,
4-Ücretsiz de olsa Kulübün personel kadrosunda görev alan,
5-Yönetim Kurulunun müsaadesiyle başka bir Kulüpte görev almış,hizmet kabul etmiş olan,
6-Hakkında tedbir kararı alınmış olan,
7-Hak mahrumiyeti ceza süresini tamamlamamış olan ,
8-Tüzüğün 14.maddesinin hükmü saklı kalmak üzere, lisanslı olarak amatör spor yapan,üyeler katılamazlar.


MADDE 19-GÖREV VE YETKİLERİ

Genel Kurul,Kulübün en yüksek organıdır.Aşağıda yazılı hususları müzakere eder ve karara bağlar:

Kulüp Başkanı ve Kulüp organlarının seçilmesi,
Yönetim ve Denetleme kurulları ile Yüksek Divan kurulu raporlarının görüşülmesi,
Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,
Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,
Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,
Kulübün Federasyona katılması veya ayrılması,
Kulübün,Dernekler Kanunu’nun ilgili maddelerinde belirtilen usul ve şartlara riayet edilmesi şartı ile uluslararası faaliyette bulunması,yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması,
Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer kurullara yetki verilmesi,
Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,
Kulüp Tüzüğünün değiştirilmesi,
Kulübün feshedilmesi,
Mevzuat veya Kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.
MADDE 20-GENEL KURUL TOPLANTILARI

Genel Kurul,
A-Her yıl Şubat ayında olağan olarak toplanır.
Olağan Genel Kurul toplantılarında,Kulübün faaliyetleri ile ilgili mali,sportif ve sosyal konuların müzakeresi her yıl,Kulüp Organlarının seçimi,iki yılda bir yapılır.
B-Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden yazı ile beşte birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü olarak da toplanır.


Olağanüstü toplantı talebinde bulunan üyelerin kimliği,Sicil Kurulunca incelenir.

Denetleme Kurulunun veya Kulüp üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine Yönetim Kurulu bir ay içinde Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa,Denetleme Kurulu veya toplantı isteğinde bulunan üyelerden birinin müracaatı üzerine mahalli Sulh hakimi,duruşma yaparak,Kulüp üyeleri arasında üç kişilik bir heyeti,Genel Kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir.

MADDE 21-GİZLİ TOPLANTI

Gerekli görülen hallerde Genel Kurulca toplantının gizli yapılmasına karar verilir.Yönetim Kurulu ve diğer Kurulların veya toplantıya katılmış olan üyelerin onda birinin talebi üzerine teklif,müzakere açılmadan oya konulur.

Genel Kurulun gizli toplantısında,Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin dışında kalanlar salondan çıkartılır.

MADDE 22-ÇAĞRI USULÜ

Yönetim Kurulu,Sicil Kurulu tarafından tesbit edilmiş olan,kulübün Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeleri,en az onbeş gün önceden günü,saati,yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek ve ayrıca en az onsekiz gün önceden adreslerine taahhütlü davet mektubu göndermek suretiyle toplantıya çağırır.Çağrı mektubu ile birlikte,Genel Kurul toplantısına çağrılan üyelere,Yönetim ve Denetim kurullarının ve Yüksek Divan Kurulunun raporları ile tahmini bütçe tasarısı gönderilir.Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının günü,saati ve yeri de ilanda ve davet mektubunda belirtilir.İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

Toplantının yapılacağı gün,saat,yer ve toplantı gündemi mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

Toplantı herhangi bir sebepten dolayı geri bırakılır ise,bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek suretiyle toplantı ilanının yapıldığı gazeteye ikinci bir ilan verilerek üyelere duyurulur.

İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır.Üyeler ikinci toplantıya,tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

MADDE 23-TOPLANTI YERİ

Genel Kurul toplantıları,Kulüp merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

MADDE 24-TOPLANTI YETER SAYISI

Tüzükte ayrıca toplantı yeter sayısı belirtilmemiş olan hallerde Genel Kurul,Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır.

İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz.Ancak, ikinci toplantıya katılan üye sayısı,Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısı toplamının iki katından az olmaz.

MADDE 25-GENEL KURUL TOPLANTILARININ YAPILIŞ USULÜ

Genel Kurul toplantıları,ilanda gösterilen ve mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilen gün,saat ve yerde yapılır.

Genel Kurula katılacak üyeler,kimlik kartlarını göstererek Sicil Kurulu tarafından her altıyüz üye için ayrı ayrı hazırlanmış listelerdeki isimleri karşısına imza atarlar ve Genel Kurula giriş kartlarını alarak toplantı yerine girerler.

Üyelerin toplantı yerine girmeleri ile ilgili düzenlemeler ve işlemler Sicil Kurulu ile Balotaj Kurulu tarafından yürütülür.

Yukarıdaki hükümler,gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul toplantılarının ikinci gününde de,birinci gün Genel Kurul toplantısına katılmamış üyeler için aynen uygulanır.

Üyeler tarafından imzalanmış listelere göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise,durum bir tutanak ile tesbit edilir ve toplantı,Yönetim Kurulu Başkanı veya görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komserinin toplantıya gelmemiş olması toplantının geri bırakılmasını gerektirmez.

Açılıştan sonra,toplantıyı yönetecek bir Başkan,iki Başkan vekili ve dört katip seçilir.Toplantının Yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.Katipler toplantı tutanağını düzenlerler.

Genel Kurul toplantıları imkan nispetinde banda alınır.Başkanlık Divanı teşekkür ettikten sonra,Genel Kurulca aksine karar verilmemiş ise,Kurulların raporları okunur.Raporların okunması ve Kurul sözcülerinin konuşmalarından sonra raporlar hakkında müzakere açılır.Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir.Üyeler anlaşarak konuşma sıralarını değiştirebilirler.

Gündem maddesi üzerinde beş üye konuştuktan sonra toplantıda hazır bulunan en az yirmi üye tarafından konuşma süresinin kısıtlanması veya müzakerelerinin yeterliliği yazılı olarak talep edilebilir.

Tekliften önce söz almış üyelerin konuşma hakları saklıdır.Konuşma süresi on dakikadan az olamaz.Kurul ve Komisyon sözcülerinin konuşmaları kısıtlanamaz.

Sürenin kısıtlanması veya müzakereleri yeterliliği teklifleri bir lehte bir aleyhte konuşmalardan sonra oya sunulur.

Toplantı sonunda,tutanak ve belgeler,kaydedilmiş ise bantlar Divan Başkanı,Başkan vekilleri ve katipler tarafından imzalanarak Yönetim Kuruluna verilir.

MADDE 26-GÜNDEM

Genel Kurul toplantılarında yalnız,gündemde yer alan maddeler görüşülür.Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel Kurulun,seçimle olağanüstü toplantılarında gündeme madde ilave edilemez. Ancak, seçim toplantısı gününden önce yapılan Genel Kurul toplantısında, Kulüp Başkan adayları dilerlerse,söz alarak konuşabilirler.Konuşmalar ,program açıklaması ile sınırlıdır.

MADDE 27-KARAR YETER SAYISI

Tüzükte karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde,Genel Kurulda oylamaya katılan üye sayısının yarıdan bir fazlası ile karar verilir.

MADDE 28-OY KULLANMA

Genel Kurul toplantılarında,Başkanlık divanı ile kurulacak komitede komisyonların seçimi açık oyla,organların seçimi gizli oyla yapılır.
Kararlar,aksine karar verilmedikçe açık oyla alınır.

MADDE 29-ADAYLARIN BİLDİRİMİ VE İLANI

Başkanlığa ve Kurullara adaylığını koymuş olan üyelerin isimleri ilk seçimde kullanılmak üzere hazırlanmış matbu oy pusulaları, en geç seçim toplantısının ikinci gününde seçimlerin başlama saatinden evvel ve en geç saat 9.30’a kadar Genel Kurul Başkanlık Divanına verilir.Tüzükte öngörülen şekil ve şartlara aykırı olan veya seçimlerin başlama saatinden sonra Genel Kurul Başkanlık Divanına verilen matbu oy pusulaları ile adaylık müracaatları geçersizdir.Adaylığı geçerli olmayan isimler ihtiva eden listelerde,geçersiz isimler iptal edilir.

Kulübün faaliyet ve tesislerinden yararlanma hakkını kazanmış olan yararlanma hakkı sahiplerinden en çok üç kişi Kulüp Başkanlığı ile Yönetim Kurulu Üyeliği için,matbu oy pusulalarında aday olarak gösterilebilirler.Genel Kurul tarafından Kulüp Başkanlığına veya Yönetim Kurulu üyeliğine seçildikleri takdirde Kulüp üyeliğine de kabul edilmiş olurlar.

MADDE 30-SEÇİM GENEL KURUL TOPLANTISI

Gündeminde seçim maddesi bulunan Genel Kurul toplantılarında seçimler,bu toplantıyı takip eden günde yapılır.

Seçim toplantısının günü,saati ve yeri tüzüğün 20.maddesi gereğince üyeleri,Genel Kurul toplantısına çağrılan gazete ilanında açıkça belirtilir ve ayrıca üyelere de bildirilir.

Üyeler seçim toplantısına giriş kartlarını göstererek ve Sicil Kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak girerler.

MADDE 31-OY VERME

Seçim toplantısı Genel Kurul Başkanı tarafından açılır.Oy verme saat onda başlar,saat onaltıda sona erer.Saat onaltıya kadar sandık başına gelmiş olanlar tesbit edilerek oylarını kullanırlar.

Oy kullanacak üye,resimli hüviyetini ve Genel Kurula giriş kartını,Sandık Kuruluna verir.Kulüp mührü ile mühürlenmiş,Sicil Kurulunca imzalanmış,ayrı renkte ve üzerlerinde (Başkan) (Yönetim Kurulu) (Kurulllar) yazılı üç adet zarfı alarak,kapalı hücrede, oy pusulalarını bu üç zarfa ayrı ayrı koyarak kapatır.Sandık kurulu önünde üç ayrı sandığa atar.Giriş kartları,Başkanın oy sandığına atılır.Oy kullanan üye,defteri imzalayarak hüviyetini geri alır.

Matbu veya elle yazılmış yalnız beyaz renkte oy pusulaları kullanılır.Üstü çizilmiş isimler geçersizdir.Matbu pusulalarda çizilen isimler yerine başka isim yazılabilir.Her altıyüz üye için bir sandık ayrılır ve her sandıkta iki kapalı hücre bulundurulur.Yeter sayıda oy zarfı,Sicil Kurulunca imza karşılığı Sandık Kurulu Başkanlarına teslim edilir.

Oy zarfları oy adetinden fazla kullanılmış ise bu durum,sebebi belirtilerek bir tutanakla tesbit edilir.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır.

MADDE 32-OYLARIN TASNİF VE SAYIMI

Oy verme sona erince her sandık kurulu,oy kullanan üye sayısını tutanakla tesbit eder ve sandıklar sıra ile açılarak sayım yapılır.Zarf adedi,giriş kartı adedinden veya oy kullanan üye adedinden fazla çıktığı takdirde fazla sayıdaki zarf açılmadan imha edilir.

Yönetim Kurulu üyelerini üçten çok "Süresini tamamlamamış aday"seçilirse,en çok oy alan ilk üç aday,Başkanın da "Süresini tamamlamamış aday"lar arasından seçilmesi halinde kuraya başvurulur.Süresinin tamamlamamış aday ile aynı sayıda oy alan "Kulüp üyeleri"nin öncelik hakları vardır,kuraya katılmadan seçilmiş sayılırlar.

Sayım sonucu,Sandık Kurulları tarafından tutanağa geçirilir ve oy pusulaları ayrı ayrı zarflar içinde bir torbaya konarak mühürlenir.Genel Kurul Başkanına teslim edilir.

Seçim sonuçları ,Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından derhal açıklanır ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna ve seçilenlere bildirilir.

Sayım ve seçim sonucuna itiraz halinde bütün sandık kurullarının iştiraki ile yeniden sayım yapılır. Bu sonuç kesindir.
Seçim sonuçlarına, seçimi takip eden günün mesai saati bitimine kadar itiraz edebilir.Bu itirazlar,Genel Kurul Başkanlık Divanına yapılır.

Oy verme yerinin,oy kullanmanın ve sayımın düzeni ve seçimle ilgili işlemler,Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür.

MADDE 33-SANDIK KURULLARI

Her altıyüz üye için bir Başkan ile üç asıl ve iki yedek üyeden ibaret Sandık Kurulları oluşturulur.

Sandık Kurullarının Başkanları ile asıl ve yedek üyeleri,Genel Kurulca seçim toplantısının birinci gününde,toplantıya katılmış üyeler tarafından seçilir.Sandık Kurulu Başkanlarının,Yüksek Divan Kurulu üyeleri olmaları zorunludur.

Seçim günü göreve gelmeyen Sandık Kurulları Başkanları ile asıl ve yedek üyelerinin boşlukları Genel Kurul Başkanlık Divanınca gerekli görüldüğü şekilde doldurulur.

Başkan adayları,sandık başlarında,Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerden birer müşahit bulundurabilirler.

MADDE 34-İDAREYE BİLDİRİM

Genel Kurulca yapılan seçimi takip eden yedi gün içinde,Yönetim Kurulu Başkanı tarafından,Yönetim ve Denetim Kurulları ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyelerin ad ve soyadları,baba adları,doğum yeri ve tarihleri,meslekleri ve ikametgahları, dernek merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.

MADDE 35-YÖNETİM KURULU

Yönetim Kurulu,iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile öndört asıl ve yedi yedek üyeden teşekkül eder.Yönetim Kurulu üyeleri ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir başkan vekili, bir Yönetim Kurulu Genel Sekreteri bir Muhasip üye,sosyal üye amatör spor şubeleri üyesi ile gerekli görülen faaliyetleri yürütecek üyeleri ve kulüp sözcüsünü seçer.

Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde yeni başkan seçimi için Genel Kurul,bir ay içinde toplantıya çağrılır.

Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde ilk toplantıda,yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur.

Normal görev süresi sona ermeden Başkan veya Yönetim Kurulu seçimi yapılması halinde yeni seçilenlerin görev süreleri önceki başkan veya kurulun kalan görev süreleri ile sınırlıdır.

İstifa eden başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup,Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler.
İbra edilmeden yeniden aynı göreve seçilemezler.
Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri,bütçeyi aşan harcamaları için kulübün hiç bir gelirini temlik edemezler.


MADDE 36-YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar sebebiyle,yedeklerin de getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse,Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır.Çağrının yapılmaması halinde Kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine mahallin Sulh Hukuk Hakimi,duruşma yaparak,Kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi,bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

MADDE 37-YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ

Yönetim Kurulu, en az haftada bir defa toplanır.Gündem,Genel Sekreter tarafından hazırlanır, her üye gündeme madde ilave ettirebilir.

Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek karar defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak üyeler tarafından imzalanır.Mazeretsiz olarak arka arkaya üç toplantıya gelmeyen üye, Yönetim Kurulundan istifa etmiş sayılır.

MADDE 38-YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organıdır.Yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak kulübün çalışma faaliyetlerini, tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.

İhtisası gerektiren konularda,ihtisas kurullarının görüşüne tamamen veya kısmen uyulmadığı hallerde,sebebi,Yönetim Kurulunun konu ile ilgili kararında gösterilir.

Yönetim Kurulu aşağıdaki husuları yerine getirir.

Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,
Genel Kurul kararlarını yürütmek,
Genel Kurul kararı ile açılan şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak,spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek,
Sosyal ve sportif şubeler hakkında Tüzüğün 61.ve 64.madde hükümleri mahfuzdur.
Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tesbit etmek ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek,
Yüksek Divan Kurulu toplantılarına,bilgi ve izahat vermek üzere katılmak ve Yüksek Divan Kurulu tarafından yapılacak teklifleri görüşerek karara bağlamak,
Haysiyet Divanı kararlarını uygulamak,
Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini,Genel Kurula sunmak,
Kurul,komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri için çalışma yeri ile ihtiyaçlarını sağlamak,
Üyeler arasında birlik ve beraberliğin kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,
Mevzuat ve kulüp Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak,tutulmasını sağlamak,düzenlemek ve bu defterler ile tüzüğün 75.maddesinde gösterilen diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek.
Yönetmelikleri yapmak,
Genel Kurul gündemini hazırlamak,
Her yıl,kulübün kuruluşunu kutlama törenlerini düzenlemek,
Mevzuatın ve Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak,
MADDE 39-BAŞKANIN GÖREV VE YETKİLERİ

Kulübün Başkanı,Yönetim Kurulunun da başkanıdır.Yönetim Kurulu üyelerinden ayrı seçilir.

Başkan,


Kulübün manevi şahsiyetini temsil eder.
Devlet teşkilatı kurumlar ve kuruluşlar,spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.
Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler,anlaşmazlıkları çözümler,birlik ve dayanışmanın gülenmesini sağlar.
Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler,düzenler ve yönlendirir.
Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder.
Mevzuatın ve Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.
Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde bu görev ve yetkiler,Başkan Vekili tarafından kullanılır.
MADDE 40-YÖNETİM KURULU GENEL SEKRETERİ

Yönetim Kurulu Genel Sekreteri,

Yönetim Kurulu kararlarını yürütür,
Personel kadrosunu düzenler ve denetler,
Üyelerin arasındaki ilişkilerin gelişmesini sağlar,
Her türlü yazışmaları yürütür,
Resmi ve özel kurumlarla ve basınla ilişkileri sağlar ve yürütür.Yönetim Kurulunca kabul edilen anlaşmaları uygular.
Başkan ve Başkan Vekilinin bulunmadığı hallerde Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden,mali işlerde Muhasip üye ile birlikte müştereken Kulübü temsil eder.
MADDE 41-MUHASİP ÜYENİN GÖREV VE YETKİLERİ

Muhasip Üye,mali işlerin nazımıdır.Bütçenin uygulanmasından doğrudan sorumlu olup,Kulübün mali işlerini yürütür.Yönetim Kurulunun bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.Mali işlerde,özellikle sarf evrakında ve tediye fişlerinde Başkan veya Genel Sekreterlerle imzası bulunur.Muhasip üyenin imzası olmadan hiç bir surette ödeme yapılamaz.

Muhasebe personeli görev yönünden doğrudan doğruya Muhasip üyeye bağlıdır ve ona karşı sorumludur.

MADDE 42-AMATÖR SPOR ŞUBELERİ ÜYESİNİN GÖREV VE YETKİLERİ

Amatör Spor Şubeleri Üyesi;


Amatör spor şubelirinin çalışmalarını düzenler,sportif işleri tedvir eder,
Şubelerin ihtiyaçlarını,idari ve teknik durumların Yönetim Kuruluna bildirir,her ayın ilk haftasında çalışmalar hakkında bilgi verir,
Sporcuların Kulübe kabulüne dair Şube kaptanlarından gelen tekliflerden uygun gördüklerinin evrakını,lisansı çıkarılmak üzere Genel Sekreterlere tevdi eder.
Lisansıl Amatör sporcuların listesini ve bu listede olan değişiklikleri Sicil Kuruluna bildirir.
Amatör Spor Şubelerini yönetecek Komite Üyeleri ve Şube Kaptanları için,Yönetim Kuruluna aday gösterir.
MADDE 43-SOSYAL İŞLER ÜYESİ

Kulübün Sosyal tesis ve faaliyetlerini yönetmelik hükümlerine göre ve Yönetim Kurulunun kararları doğrultusunda yönetecek ve yürütecek olan Sosyal Komitenin başkanıdır.Komitenin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlar,faaliyet ve çalışmalarını düzenler.Görev ve yetkilerinin sınırı ve kullanılması şekil ve şartları yönetmelikle belirlenir.

MADDE 44-DEVİR - TESLİM İŞLERİ

Görev süresi sona eren veya görevi bırakan Yönetim Kurulu,görevi devralan Yönetim Kuruluna Kulübün mal varlığını ve Yönetim Kurulunun tutulmasını sağlamakla yükümlü,görevli personelin sorumlu olduğu Envarter defter ve kayıtlarını devir ve teslim eder.

Devir teslim işleri Yönetim Kurulu seçimini takip eden yedi gün içinde Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı huzurunda yapılır.

İşlem bir tutanakla tesbit edilir ve ilgililer tarafından imzalanır.Devir-teslim işleminin günü,saati veyeri Yüksek Divan Kurulu Başkanlık divanı tarafından tesbit edilerek eski ve yeni Yönetim Kurulu üyelerine bildirilir.

Tespit edilen mal varlığı eksiğinden,dönemin Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri müştereken ve müteselsilen sorumludur.

MADDE 45-DENETLEME KURULU

Denetleme Kurulu,Genel Kurulca iki yıl için,bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 46-DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Denetleme Kurulu,Kulübün hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge ve kayıtları,defteri,devamlı olarak denetler.Kasayı sayar,harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.

Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır.Denetleme sonuçlarını üç ayda bir,bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve ayrıca Yüksek Divan Kuruluna bildirir.

Genel Kurul toplantılarında,Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar.

Denetleme Kurulu,denetleme sonucuna göre gerekiyorsa,Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister.

Denetlemede suistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tesbiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

MADDE 47-HASİYET DİVANI

Haysiyet Divanı,kulüpte yirmi yılını doldurmuş,bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasında Genel Kurulca iki yıl için seçilen yedi asıl,dört yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 48-HAYSİYET DİVANININ ÇALIŞMA USULÜ GÖREV VE YETKİLERİ

Haysiyet Divanı,üyeleri arasında bir Başkan ve bir Sekreter -Raportör seçer.

Yedi üye ile toplanır,ekseriyetle karar verir.Toplantı yeter sayısı,asıl üyelerle sağlanamazsa yedek üyelerle tamamlanır.Yedek üyeler her toplantıda hazır bulunur.Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikayet üzerine soruşturmaya başlar.

Müracaatın doğrudan doğruya Haysiyet Divanına yapılması halinde şikayet,Yönetim Kuruluna yazı ile duyrulur.Yönetim Kurulu, dilerse görüşünü on gün içinde Haysiyet Divanına bildirir.

İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler,gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler,deliller toplanıp tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir.

Haysiyet Divanı tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen,bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan veya istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Haysiyet Divanınca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır.

Meşru mazeretleri sebebiyle Haysiyet Divanına gelmeyenlerin ifadeleri,Divanca görevlendirilecek bir Haysiyet Divanı Üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir.

Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında,savunma alınmadan karar verilir.

Savunma alındıktan sonra yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir.

Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir.Kulübün ilan tahtasında onbeş gün süreyle ilan edilir.Bir nüshası da sicil kuruluna gönderilir.

MADDE 49-SİCİL KURULU

Sicil Kurulu,Kulüpte yirmi yılını doldurmuş üyeler arasında Genel Kurulca iki yıl için seçilen beş asıl,üç yedek üyeden teşekkül eder.

MADDE 50-SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Sicil Kurulu,sicil kütüklerini tutar, üyelerin listesini düzenler,haklarını belirtir.Üyeler ve amatör sporcular hakkında yapılan işlemleri,sıfatlarında meydana gelen değişiklikleri,aldıkları görevleri,yaptıkları hizmetleri,başarı ve cezaları sicile işler.

Kulüp üyesi olmadıkları halde Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade eden kimselerin,Kulüpçe ilişkileri bakımından önemli olan durumlarını tesbit ve kaydeder.

Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından en geç yirmi gün evvel Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına bildirir ve Yönetim Kurulu Başkanlığına,Genel Kurula giriş kartları ile birlikte verir.

Yüksek Divan Kuruluna girecek üyelerin listesini her yıl Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanına verir.

Her yıl Ocak ayında,Tüzüğün 6.maddesi mucibi yeni üye kabulü için,kulübün bir evvelki yıl sonu itibarı ile üye sayısını,Yönetim Kuruluna ve Yüksek Divan Kuruluna yazı ile bildirir.Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevlerini ifa eder,yetkileri kullanır.

MADDE 51-BALOTAJ KURULU

Balotaj Kuruluna,Kulüpte yirmi yılını doldurmuş üyeler arasında Genel Kurulca iki yıl için dokuz asıl ve beş yedek üye seçilir.Kulüp Başkanı veya görevlendireceği bir Yönetim Kurulu üyesi,kurulun tabii üyesidir.

MADDE 52-BALOTAJ KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Balotaj Kurulu,üye olmak için Kulübe müracaat edenler hakkında Tüzüğün 9.maddesi gereğince karar verir.Ekseriyetle toplanır,oylama gizli oyla yapılır,oylamada iki red oyu kullanıldığı takdirde talep kabul edilmemiş sayılır.

MADDE 53-YÜKSEK DİVAN KURULU

Yüksek Divan Kurulu,Kulübün danışma ve Tüzükte yetki verilen hallerde karar ve iç Denetim organıdır.Kulüpte yirmibeş yılını tamamlamış üyelerle,Kulüp Başkanlığı ve Yönetim Kurulu üyeliği yapmış üyelerden teşekkül eder.İşbu Tüzüğün yürürlük tarihinden önce Kurulun üyesi sıfatını kazananların üyelik hakları mahfuzdur.

Yılın ilk toplantısında,üyeleri arasında iki yıl için görev yapacak bir Başkan,bir Başkan Vekili,bir Sekreter ve iki katip seçerek Başkanlık Divanını oluşturur.

Yüksek Divan Kurulu;
A-Ocak,Nisan,Temmuz, Ekim aylarında olağan,
B-Üyelerin üçte birinin veya Yönetim Kurulunun talebi veya Başkanlık Divanınca gerekli görülen hallerde,olağanüstü olarak toplanır.
Yüksek Divan Kurulu,Başkanlık Divanı tarafından toplantıya çağrılır.


MADDE 54-YÜKSEK DİVAN KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Yüksek Divan Kurulu,Yönetim Kurulunca talep edilen konularda veya yapılan açıklamalar hakkında veya gerekli görülen hallerde teklif ve tavsiyede bulunur.

Kulübün idari,mali,hukuki,sportif ve sosyal faaliyetleri hakkında gereken incelemeyi yaparak Yönetim Kurulundan bilgi talep eder,uyarıda bulunur.

Yönetim Kurulu,istenilen bilgileri sözlü veya yazılı olarak bildirir.

Yüksek Divan Kurulu kendi çalışmaları ve Yönetim Kurulunun faaliyetleri hakkındaki görüşünü,bir raporla Genel Kurula sunar.

Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer görevleri yerine getirir,yetkileri kullanır.

MADDE 55-YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANLIK DİVANI VE GÖREVLERİ

Yüksek Divan Kurulunun çalışmaları,kulüp organlarına seçilecek üyelere talip olanların incelenmesi konuları ile ilgili esas ve usulleri düzenleyerek Yüksek Divan Kuruluna sunar.

Alınan kararları uygular, üyelerin müracaat ve taleplerini inceler.İhtisas Kurullarından görüş talep eder,Yönetim Kuruluna bildirilecek teklif ve tavsiyeleri,Genel Kurula sunulacak raporları hazırlar.

Başkan adayları ile organların üye adaylarını inceler,seçilme hakkı olanları,Tüzüğün 29.maddesi gereğince Genel Kurul seçim toplantısından üç gün evvel Kulüp Merkezinde ilan etmek suretiyle üyelere duyurulur.

Tüzükte kendisine verilmiş olan diğer görevleri ifa eder,yetkileri kullanır.

Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı gerekli gördüğü hallerde toplanır.

MADDE 56-MÜZE KURULU

Müze Kurulu,Genel Kurulca,iki yıl içinde seçilen beş asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

Kulübün spor müsabakalarından kazandığı,çalışma ve faaliyetlerinden elde ettiği kupa,bayrak,flama,madalya gibi mükafatların kitap,belge ve hatıra değeri olan diğer eşya ve evrakın saklanması, korunmasını,kayıtlarının tutulması Müze Kurulunca düzenlenir ve saklanır.

devamı >